Download Dynasty Warriors PSP – Tải Dynasty Warriors cho PSP

Dynasty Warriors-software4free.net

English: (Vietnamese below)

– Dynasty Warriors English version for Playstation Portatble of Sony.
– Great game brand for most of age you must try.
– Kind: Action for 1st player corner.
– Guide to run file ISO in your PSP:
+ After download file (instruction in below after), Extract it with password below too.
+ You must have a usb cable with type A to connect from you PC to your PSP.
+ In your PSP go to Settings section -> then choose USB connection.
+ Now in Your PC will show the Memory Card of PSP in your Folder Explorer.
+ Copy file *.ISO just extracted above to Memory Card (sometimes you need to copy it to a specific folder like “Game” or “ISO” in Memory Card of PSP).
+ Wait for copy process finish and after that un-plug your USB cable.
+ That’s it! Enjoy game Dynasty Warriors and get new feeling!

Download-Dynasty Warriors-software4free.net
Download-Dynasty Warriors-software4free.net

Thanks to verybody!

Guide to download:
1. Click to link download above
2. Wait for 5 seconds and press Skip Ad button to move out new place
3. Next Screen “…Allow to continue…” will appear in front of you. NOT DO ANYTHING.
4. Just wait for real Download page appears.
5. Do Download as usual.

Vietnamese:

Phiên bản Dynasty Warriors Tiếng Anh dành cho Playstation Portatble của Sony.
– Thương hiệu trò chơi tuyệt vời cho hầu hết mọi lứa tuổi mà bạn phải thử.
– Loại: Hành động cho góc người chơi thứ nhất.
– Hướng dẫn chạy tệp ISO trong PSP của bạn:
+ Sau khi download file (hướng dẫn bên dưới), bạn cũng phải giải nén nó bằng mật khẩu bên dưới.
+ Bạn phải có cáp usb loại A để kết nối từ PC đến PSP của bạn.
+ Trong PSP của bạn vào phần Cài đặt -> sau đó chọn kết nối USB.
+ Bây giờ trong PC của bạn sẽ hiển thị Thẻ nhớ của PSP trong Trình khám phá thư mục của bạn.
+ Copy file * .ISO vừa giải nén ở trên vào Thẻ nhớ (đôi khi bạn cần copy vào một thư mục cụ thể như “Game” hoặc “ISO” trong Thẻ nhớ của PSP).
+ Chờ quá trình sao chép kết thúc và sau đó rút cáp USB của bạn ra.
+ Vậy đó! Thưởng thức trò chơi Dynasty Warriors và có cảm giác mới!

Download-Dynasty Warriors-software4free.net
Download-Dynasty Warriors-software4free.net

Cảm ơn mọi người!

Hướng dẫn tải xuống:
1. Nhấp để liên kết tải xuống ở trên
2. Chờ trong 5 giây và nhấn nút Bỏ qua quảng cáo để chuyển đến nơi ở mới
3. Màn hình “Vui lòng nhấn Cho phép để tiếp tục” sẽ xuất hiện trước mặt bạn. KHÔNG LÀM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ.
4. Chỉ cần đợi trang Tải xuống thực sự xuất hiện.
5. Thực hiện Tải xuống như bình thường.

Download Dynasty Warriors PSP – Tải Dynasty Warriors cho PSP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top